Новини

СНЦ „ МИГ Балчик – Генерал Тошево “ обяви процедура за прием на проектни предложения BG16RFOP002-2.113 по мярка 19.2 - 2.2.2 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“
Днес, 28.03.2022 г. СНЦ „ МИГ Балчик – Генерал Тошево “ обяви процедура за прием на проектни предложения BG16RFOP002 - 2.113 по мярка 19.2 - 2.2.2 „ Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП “ към Стратегията за ВОМР, финансирана по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г. чрез Европейския фонд за регионално развитие. Документацията по процедурата може да намерите на сайта на сдружението СНЦ„ МИГ Балчик – Генерал Тошево и в ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС В БЪЛГАРИЯ 2020 ( ИСУН ).
  • Община Балчик
  • Община Генерал Тошево