Новини

СНЦ „ МИГ Балчик – Генерал Тошево “ обяви процедура за прием на проектни предложения BG06RDNP001-19.683 МИГ БАЛЧИК - ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО – мярка 19.2/4.2 . „ Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

Днес, 25.10.2022 г. СНЦ „ МИГ Балчик – Генерал Тошево “ обяви процедура за прием на проектни предложения BG06RDNP001-19.683, подмярка 19.2 / 4.2 „ Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Балчик-Генерал Тошево“, финансирана от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Документацията по процедурата може да намерите на сайта на СНЦ „ МИГ Балчик – Генерал Тошево и в ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС В БЪЛГАРИЯ 2020 ( ИСУН ).

Наличен ресурс за кандидатстване : 379 453.62 лв.

Краен срок за подаване на проектни предложения: 25.11.2022 г., 17:30 ч.

  • Община Балчик
  • Община Генерал Тошево