Новини

СНЦ „ МИГ Балчик – Генерал Тошево “ обяви процедура за прием на проектни предложения BG06RDNP001-19.633, подмярка 19.2 / 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ – трети прием

Днес, 25.10.2022 г. СНЦ „ МИГ Балчик – Генерал Тошево “ обяви процедура за прием на проектни предложения BG06RDNP001-19.633, подмярка 19.2 / 4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“ – ТРЕТИ ПРИЕМ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Балчик-Генерал Тошево“, финансирана от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Документацията по процедурата може да намерите на сайта на СНЦ„ МИГ Балчик – Генерал Тошево и в ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС В БЪЛГАРИЯ 2020 ( ИСУН ).

Остатъчен ресурс по трети краен срок за кандидатстване : 127 784.30 лв.

Краен срок за подаване на проектни предложения: 25.11.2022 г., 17:30 ч.

Документи

  • Община Балчик
  • Община Генерал Тошево