Новини

Проведено общо събрание на СНЦ „МИГ Балчик – Генерал Тошево” с искане за промяна в одобрената Стратегия за Водено от общностите местно развитие (СВОМР)
В Пленарната зала на общинската администрация в град Балчик се проведе Общо събрание на СНЦ „МИГ Балчик – Генерал Тошево”. То бе открито от председателя на Управителния съвет на местната инициативна група, г-н Валентин Димитров. Бе взето решение за промяна в одобрената Стратегия за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) на СНЦ „МИГ Балчик – Генерал Тошево.
Изпълнителният директор на сдружението, г-жа Росица Попова запозна присъстващите с резултатите от проведеното обществено обсъждане започнало на сайта на Сдружението и финализирано в 11 часа на 12.05. на което местната общност обсъди постъпилите предложения от общините Генерал Тошево и Балчик, както и от земеделски производители. Двете общини предлагат да бъде заделен по-голям дял от допълнителния финансов ресурс по преходния регламент за инфраструктурни проекти по мярка 7.2 и мярка 7.5 от СВОМР. Те са свързани с реалните потребности и заявения обществен интерес. По този начин ще се увеличи възможността за максимално въздействие върху качеството на живот на територията на МИГ-а, каза тя.
На събранието стана ясно, че е необходимо СВОМР да претърпи промяна чрез увеличаване на финансовия ресурс в размер на 799 000 лв. по приоритетните мерки, финансирани от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
Така по мярка 7.2 да бъде заделен финансов ресурс в размер на 550 000 лв., по мярка 7.5 - в размер на 49 000 лв., и по мярка 4.1 - в размер на 200 000 лв.
Направеното предложение бе прието от членовете на Общото събрание на СНЦ „МИГ Балчик - Генерал Тошево".
  • Община Балчик
  • Община Генерал Тошево