Новини

Покана за общо събрание на МИГ - 26.04.2023 г.

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

„МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БАЛЧИК – ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО”

П О К А Н А

Уважаеми членове на ОС,

На основание чл.24 от Устава на Сдружението, УС на СНЦ „МИГ Балчик - Генерал Тошево” свиква редовно Общо отчетно-изборно заседание на КВО, което ще се проведе на 26.04.2023 г. (сряда) от 13:00 часа в Пленарна зала в сградата на общинската администрация в град Балчик, пл.„21септември” № 6 Регистрация от 12,00 ч. пред Заседателната зала.

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на отчет за дейността Сдружението през 2022 г. ( Доклад за извършените дейности по мярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“ на СНЦ „МИГ Балчик – Генерал Тошево, Доклад по мярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на СВОМР, Доклад по мярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ и др. и Годишен финансов отчет.

2. Освобождаване на член от УС и попълване на УС с нов член.

3. Приемане на план-програма за дейността Сдружението и изпълнението на СВОМР за 2023 г.

4. Приемане на планирани дейности и разходи (бюджет) за 2023 г. и бюджет от други източници.

5. Прехвърляне на неусвоен финансов ресурс (до 10% от допълнително отпуснатите средства) по мерки по които има резервни проекти или засилен интерес

6. Приемане на допълнителни критерии и свързаната с него методика за финансов анализ за финансиране на проекти с равен брой точки

  1. Вземане на решение за преподписване на Договора за овърдрафт с Общинска банка м. септември 2023г.

8. Вземане на решение за кандидатстване с проектно предложение за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г. за изпълнение на съвместни дейности в проект за сътрудничество.

9. Информация относно предприети действия на УО на ОПРЧР и ОПИК за отнемане на неусвоен финансов ресурс от СВОМР

10. Други

Писмените материали, свързани с дневния ред на Заседанието са на разположение в офисите на СНЦ „МИГ Балчик - Генерал Тошево“ гр. Балчик, ул.“Дионисополис“ №3, Изнесен офис: гр. Генерал Тошево, ул. „Васил Априлов“ № 9.

  • Община Балчик
  • Община Генерал Тошево