Новини

Обществено обсъждане на насоки за нови приеми по мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“

СНЦ „ МИГ Балчик-Генерал Тошево“ представя за обсъждане на проект за насоки за кандидатстване по процедура BG06RDNP001-19.633 МИГ БАЛЧИК - ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО – МЯРКА 4.1. „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „ МИГ Балчик - Генерал Тошево“, финансирана от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.

Цел на процедурата:

- Повишаване конкурентоспособността на земеделието чрез: преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата; насърчаване въвеждането на нови технологии в производството и модернизация на физическия капитал; опазване на компонентите на околната среда; спазване стандартите на Европейския съюз (ЕС) и подобряване на условията в земеделските стопанства; насърчаване на сътрудничеството между земеделските стопани.

- Инвестиране в земеделските стопанства

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 221 465,46 лева (двеста двадесет и една хиляди четиристотин шестдесет и пет лева и 46ст.) .

Минимален и максимален размер на проекта и БФП :

Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект:

• Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проект е левовата равностойност на 5 000 евро при курс 1,9558 за едно евро (9 779,00 лева)

• Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за проект е левовата равностойност на 45 000 евро при курс 1,9558 лева за едно евро (88 011,00 лева).

Минимален и максимален размер на общите допустими разходи за конкретен проект:

• Минимален размер на общите допустими разходи за проект е левовата равностойност на 10 000 евро при курс 1,9558 за едно евро (19 558,00 лева)

• Максимален размер на общите допустими разходи за проект е левовата равностойност на 50 000 евро при курс 1,9558 за едно евро (97 790,00 лева)

По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020) с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП).

Проектът на Насоки, включващи Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях по процедура се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ.

Писмени предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 04.03.2022 г. (включително) на следната електронна поща: migbgt@abv.bg.

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени в свободен текст, в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат „doc”, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от пакета.

Можете да изтеглите проекта на документи от тук: Изтегли

  • Община Балчик
  • Община Генерал Тошево