Новини

Подбор на проектни предложения по процедура за безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.317 МИГ БАЛЧИК - ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО – мярка 19.2/4.2 . „ Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ по трети краен срок за подаване на предложенията

СНЦ МИГ Балчик - Генерал Тошево

с подкрепата на Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

 

ОБЯВЯВА

подбор на проектни предложения по процедура за безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.317 МИГ БАЛЧИК - ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО – мярка 19.2 / 4.2 . „ Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ към Стратегията за ВОМР, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони по трети краен срок за подаване на предложенията: 15.12.2020 г. 17:30 часа.

Цели на процедурата:

 • Подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранително-преработвателната промишленост чрез:

- по-добро използване на факторите за производство;

- въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на доставка;

- подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост;

- постигане на съответствие със стандартите на Европейския съюз (ЕС);

- подобряване опазването на околната среда.

 • Инвестиране в земеделски стопанства за получаване на добавена стойност от земеделските продукти

          Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. чрез Водено от общностите местно развитие.

Допустими кандидати:

Допустими кандидати по настоящата процедура са:

1. Земеделски стопани;

2. Признати групи или организации на производители или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9. "Учредяване на групи и организации на производители" от ПРСР 2014 - 2020 г.;

3. Еднолични търговци и юридически лица, различни от кандидатите по т. 1 и 2.

Кандидатите по т. 2 и 3 трябва да са регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.

Кандидатите – земеделски стопани (по т.1) към датата на подаване на проектното предложение трябва да са регистрирани като земеделски стопани съгласно Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (ДВ, бр. 10 от 1999 г.).

Получателите на финансова помощ трябва да имат постоянен адрес (за физическите лица) или седалище и адрес на управление ( за ЕТ и юридическите лица) на територията на МИГ Балчик-Генерал Тошево.

Допустими дейности:

Безвъзмездна финансова помощ се предоставя за следните допустими за подпомагане дейности:

 1. внедряване на нови и/или модернизиране на наличните мощности и подобряване на използването им, и/или
 2. внедряване на нови продукти, процеси и технологии, и/или
 3. намаляване на себестойността на произвежданата продукция, и/или
 4. постигане на съответствие с нововъведени стандарти на ЕС, и/или
 5. подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини, и/или
 6. опазване на околната среда, включително намаляване на вредните емисии и отпадъци, и/или
 7. подобряване на енергийната ефективност в предприятията, и/или
 8. подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд, и/или
 9. подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост, и/или
 10. подобряване на възможностите за производство на биологични храни чрез преработка на първични земеделски биологични продукти.

Финансови параметри:

Общият бюджет на процедурата е: 977 915,00 лева.

Остатъчен финансов ресурс, след Втори краен срок за кандидатстване е в размер на 550 653,59 лв.

Бюджетът по третия краен срок за кандидатстване е в размер на останалия финансов ресурс след втория краен срок за кандидатстване.

Минимален и максимален размер на проекта и БФП :

Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект:

 • Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проект е левовата равностойност на 6 000 евро при курс 1,9558 за едно евро (11 734,80 лева)
 • Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за проект е левовата равностойност на 100 000 евро при курс 1,9558 лева за едно евро (195 580,00 лева).

Минимален и максимален размер на общите допустими разходи за конкретен проект:

 • Минимален размер на общите допустими разходи за проект е левовата равностойност на 15 000 евро при курс 1,9558 за едно евро (29 337,00 лева)
 • Максимален размер на общите допустими разходи за проект е левовата равностойност на 200 000 евро при курс 1,9558 за едно евро (391 160,00 лева)

Интензитет на подпомагане:

Интензитетът и размерът на безвъзмездната финансова помощ е, както следва:

1. Финансовата помощ за одобрени проекти е в размер 50 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, представени от микро-, малки или средни предприятия, а за проекти, представени от големи предприятия, финансовата помощ е в размер на 40 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

2. Финансовата помощ за общите разходи по т.11 от „Допустими разходи” не може да надхвърля 12 на сто от общия размер на допустимите разходи по проект, включени в т. 1-10 от раздел „Допустими разходи”

Краен срок за кандидатстване:

Процедурата за подбор на проекти е с 3 крайни срока за кандидатстване както следва:

Първи срок за представяне на предложенията:

Начален срок: : 04.11.2019 г.

Краен срок: 30.01.2020 г. 17:30 часа – изтекъл.

Втори краен срок за подаване на предложенията:

Начален срок: : 01.07.2020 г.

Краен срок: 01.07.2020 г. 17:30 часа. изтекъл

Трети краен срок за подаване на предложенията:

Начален срок: : 01.10.2020 г.

Краен срок: 15.12.2020 г. 17:30 часа. текущ

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП) като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg .

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения.

Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронната поща, посочена по-долу, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти.

Лице/а за контакт и място за достъп до подробна информация:

Росица Попова, Изпълнителен директор на СНЦ „МИГ Балчик – Генерал Тошево“ адрес: гр. Балчик, ул. „Дионисополис“ № 3, моб.тел: 0888 - 644 349, 0579 - 72467, адрес на електронна поща: migbgt@abv.bg .

Достъп до подробна информация и пълният пакет документи ( Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложения към тях) по процедурата може да намерите на сайта на СНЦ „ МИГ Балчик – Генерал Тошево “ и в ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС В БЪЛГАРИЯ 2020 ( ИСУН ).
 • Община Балчик
 • Община Генерал Тошево