Бюджет на СВОМР

Потенциалните бенефициенти от територията на двете общини могат да кандидатстват с проекти към СНЦ „МИГ БАЛЧИК- ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО по следните мерки в рамките на одобрения финансов ресурс на Стратегията както следва:

 

Код на мярката

Име на мярката

Общо за периода на стратегията

лева

%

Мерки, финансирани от ПРСР 2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР)

2796836,90

43,87%

4.1

Инвестиции в земеделски стопанства

391160,00

6,13%

4.2

Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти

977915,00

15,34%

6.4

Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности

391160,00

6,13%

7.2

Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура

488969,50

7,67%

7.5

Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура

547632,40

8,59%

Мерки, които не са част от ПРСР 2014 - 2020 г. , но са включени в Регламент (EC) № 1305/2013 (финансирани от ЕЗФРСР)

136863,10

2,15%

1305/7.8

Изграждане на местна идентичност - Мярка съгласно чл. 20 от Регламент (ЕС) 1305 / 2013

136863,10

2,15%

Мерки, финансирани от ОПРЧР (ЕСФ)

1486408,00

23,31%

19.2/1.1-1

Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда чрез местни инициативи за заетост

586749,00

9,20%

19.2/2.2-2

Активно приобщаване с оглед насърчаване на равните възможности, подобряване достъпа до социални услуги и до по-добра пригодност за заетост

899659,00

14,11%

Мерки, финансирани от ОПИК (ЕФРР)

1955800,00

30,67%

Инвестиционен приоритет 1.1 Технологично развитие и иновации“

391160,00

6,13

19.2 - 1

Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията

391160,00

6,13%

Инвестиционен приоритет 2.1 ”Достъп до финансипане в подкрепа на предприемачеството

586740,00

9,20

19.2 – 2.1

Достъп до финансиране в подкрепа на предприемачеството

586740,00

9,20%

Инвестиционен приоритет 2.2

„Капацитет за растеж на МСП”

977900,00

15,33

19.2 – 2.2.1

Подобряване на производствения капацитет в МСП

586740,00

9,20%

19.2 – 2.2.2.

Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП

391160,00

6,13%

ОБЩО ЗА проекти към СТРАТЕГИЯта за вомр:

6375908,00

100 %

  • Община Балчик
  • Община Генерал Тошево