За нас

МИГ БАЛЧИК- ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО” е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, регистрирано по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и в съответствие с Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. на Министерство на земеделието,храните и горите за прилагане на подмярка 19.2. "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" (ВОМР) от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (ПРСР 2014 - 2020 г.).

Сдружението представлява форма на публично-частно партньорство със задължително участие на общините Балчик и Генерал Тошево, съгласно решения на Общинските съвети, представители на бизнеса и неправителствения сектор. Сдружението се управлява от Управителен съвет състоящ се от 7 члена, а се представлява от Председателят на Управителния съвет и заместник - председателят. Участието на публичните власти, както и на останалите представени сектори в управителните органи на МИГ, е до 49% от имащите право на глас. Председател на Сдружението е Валентин Димитров – Кмет на Община Генерал Тошево.

Във връзка със стартирането на програмен период 2014 - 2020 г., Община Балчик кандидатства за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони /ПРСР/ за периода 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони /ЕЗФРСР/. Заявлението бе одобрено, в следствие на което се сключи договор за изпълнение на подготвителната мярка.В резултат на изпълнените дейности по подготвителната мярка, „МИГ БАЛЧИК- ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО” подаде Заявление за одобрение по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. На Основание ПМС 161 със Заповед № РД 09-987/28.12.2017 г. на Министъра на земеделието и храните, „МИГ БАЛЧИК- ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО” получи одобрение за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) през програмен период 2014 – 2020г. и подписа на 20.04.2018 г. споразумение РД 50-35 за изпълнение на Стратегията за Водено от общностите местно развитие (СВОМР). Сдружението по силата на ПМС 161 и Наредба 22 на МЗХГ изпълнява редица държавни функции. СНЦ „МИГ БАЛЧИК- ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО “ ще функционира подобно на местна изпълнителна агенция на територията на двете общини, която ще приема, одобрява, оценява и мониторира проекти към СВОМР. Във връзка с изпълнение на одобрената Стратегия за Водено от общностите местно развитие ще бъдат финансирани проекти на територията на „МИГ БАЛЧИК- ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО” чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., финансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., финансирана от Европейски фонд за регионално развитие и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския социален фонд.

Целите, приоритетите които са заложени в стратегията за местно развитие на„МИГ БАЛЧИК- ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО “ са Увеличаване на териториалната конкурентоспособност на целевата територия с нейните три приоритета:

Приоритет 1. Повишаване на конкурентоспособността на местната икономика и баланса в развитието на икономическите дейности;

Приоритет 2. Повишаване социалната и културната устойчивост, намаляване на риска от бедност и социално изключване;

Приоритет 3. Развитие на капацитета на целевата територия. Те ще бъдат постигнати чрез осъществяване на мерки от ПРСР, ОПИК и ОПРЧР.

Потенциалните бенефициенти от територията на двете общини могат да кандидатстват с проекти към СНЦ „МИГ БАЛЧИК- ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО по следните мерки в рамките на одобрения финансов ресурс на Стратегията както следва:

Код на мярката

Име на мярката

Общо за периода на стратегията

лева

%

Мерки, финансирани от ПРСР 2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР)

2796836,90

43,87%

4.1

Инвестиции в земеделски стопанства

391160,00

6,13%

4.2

Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти

977915,00

15,34%

6.4

Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности

391160,00

6,13%

7.2

Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура

488969,50

7,67%

7.5

Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура

547632,40

8,59%

Мерки, които не са част от ПРСР 2014 - 2020 г. , но са включени в Регламент (EC) № 1305/2013 (финансирани от ЕЗФРСР)

136863,10

2,15%

1305/7.8

Изграждане на местна идентичност - Мярка съгласно чл. 20 от Регламент (ЕС) 1305 / 2013

136863,10

2,15%

Мерки, финансирани от ОПРЧР (ЕСФ)

1486408,00

23,31%

19.2/1.1-1

Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда чрез местни инициативи за заетост

586749,00

9,20%

19.2/2.2-2

Активно приобщаване с оглед насърчаване на равните възможности, подобряване достъпа до социални услуги и до по-добра пригодност за заетост

899659,00

14,11%

Мерки, финансирани от ОПИК (ЕФРР)

1955800,00

30,67%

Инвестиционен приоритет 1.1 Технологично развитие и иновации“

391160,00

6,13

19.2 - 1

Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията

391160,00

6,13%

Инвестиционен приоритет 2.1 ”Достъп до финансипане в подкрепа на предприемачеството

586740,00

9,20

19.2 – 2.1

Достъп до финансиране в подкрепа на предприемачеството

586740,00

9,20%

Инвестиционен приоритет 2.2

„Капацитет за растеж на МСП”

977900,00

15,33

19.2 – 2.2.1

Подобряване на производствения капацитет в МСП

586740,00

9,20%

19.2 – 2.2.2.

Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП

391160,00

6,13%

ОБЩО ЗА проекти към СТРАТЕГИЯта за вомр:

6375908,00

100 %

 

Територия на МИГ Балчик - Генерал Тошево

  • Община Балчик
  • Община Генерал Тошево