Новини

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ БАЛЧИК - ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО

Публикувано на 27.04.2018, 14:08

Във връзка с промяна на приложимата нормативна уредба и констатирани препратки към наредби по подмерки от ПРСР 2014-2020, включени в СВОМР на СНЦ „МИГ Балчик - Генерал Тошево“, за които с измененията в Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП) отпада правното основание з...

Виж още

Подписване на споразумение за изпълнение на многофондова стратегия

Публикувано на 23.04.2018, 10:07

На 20.04.2018 г., в сградата на Министерство на земеделието, храните и горите,г-н Валентин Димитров - председател на Управителния съвет на СНЦ „Местна инициативна група „Балчик – Генерал Тошево“ , подписа споразумение за изпълнение на многодондова стратегия за „Водено о...

Виж още

В очакване на одобрение на стратегия за ВОМР

Публикувано на 30.08.2017, 10:57

МИГ Балчик-Генерал Тошево кандидатсва пред МЗХ по подмярка 19.2 на ПРСР за изпълнение на СВОМР и чака нейното одобрение. Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ Балчик-Генерал Тошево е основния инструмент за прилагане на подхода ВОМР на територията на местната инициативна група, о...

Виж още

Успешно изпълнение на Договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1

Публикувано на 30.05.2016, 10:47

Община Балчик в Партньорство с Община Генерал Тошево успешно изпълни Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 "Помощ за подготвителни дейности" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за перио...

Виж още

Приеха стратегия на МИГ Балчик - Генерал Тошево

Публикувано на 27.05.2016, 14:52

Информационна конференция, Обществено обсъждане и приемане на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Балчик – Генерал Тошево“ се проведе в морската община. Това е окончателен етап от процеса на разработването й, подпомогнат от дейностите по изпълнение на до...

Виж още

Проведени бяха 4 еднодневни обучения по стратегическо планиране и управление на МИГ с местни лидери и членове на УС, и екипа на МИГ, в т.ч. и партньори

Публикувано на 30.04.2016, 16:06

На 19 и 21 април 2016 г. се проведоха ДВЕ ЕДНОДНЕВНИ ОБУЧЕНИЯ по стратегическо планиране в Община Балчик, а на 27 и 28 април 2016 г. в Община Генерал Тошево бяха проведени две еднодневни обучения по управление на МИГ. Обученията са дейности по Договор № РД 50-215/07.12.2015 г. за предоставяне на без...

Виж още

Община Балчик и Община Генерал Тошево проведоха работни срещи за консултиране на стратегията по ВОМР с местната общност

Публикувано на 27.04.2016, 16:09

На 26 април 2016 г. се проведоха работни срещи за консултиране на разработваната стратегия в общините Балчик и Генерал Тошево. Срещите са дейност по Договор № РД 50-215/07.12.2015г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 "Помощ за подготвителни дейности" на мярка ...

Виж още

Община Балчик и Община Генерал Тошево проведоха информационни срещи за консултиране на СВОМР с местната общност

Публикувано на 26.04.2016, 15:12

На 20 април 2016 г. в гр. Генерал Тошево и с. Кардам, а на 22 април 2016 г. в гр. Балчик, се проведоха информационни срещи за консултиране на разработваната стратегия с местната общност. Срещите са дейност по Договор № РД 50-215/07.12.2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмяр...

Виж още
  • Община Балчик
  • Община Генерал Тошево