Информационни материали

Информация за проект " Иновативни заедно за устойчив селски туризъм " за подготвителни дейности за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.
Публикувано на 21.03.2019, 10:00

" Иновативни заедно за устойчив селски туризъм "

е

заглавието на проекта, който спечели СНЦ „МИГ Балчик -Генерал Тошево“ за подготвителни дейности за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г. Общият бюджет на проекта е 48 713,20 лева.

Документи

  • Община Балчик
  • Община Генерал Тошево