Новини

Среща за край на проекта " Иновативни заедно за устойчив селски туризъм " за подготвителни дейности за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.

Това е заглавието на проекта, който спечели и реализира СНЦ „МИГ Балчик -Генерал Тошево“  по подготвителни дейности за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.  – това съобщи на информационна среща/пресконференция за край на проекта проведена на 8.09.19 г. координатора г-жа Росица Попова.

Територията на МИГ Балчик-Генерал Тошево се намира в регион с изключително благоприятни условия за развитие на дейности насочени към създаването на един интегриран туристически продукт, насочен към широк кръг от потребители на национално и международно ниво. Близостта на морски курорти и развитието на летния туризъм са изключителна предпоставка за използването на създадения в годините туристопоток и насочването му към нови форми на интегриран местен туризъм, базиран на традициите, местните продукти, природните дадености, културата и историята на територията от вътрешността.

Територията на МИГ Балчик – Генерал Тошево не успява в достатъчна степен да използва своите ендогенни ресурси за социално-икономическото си развитие. Освен това, целевата територия не успява в достатъчна степен да се възползва от благоприятното си географско положение спрямо големи урбанизирани центрове – близостта до областните градове Добрич и Варна и курортите от черноморското крайбрежие.

Целта на бъдещия проект за транснационално сътрудничество, по който ще кандидатства МИГ-а след реализацията на проекта за подготвителни дейности е:

Развитие на интегриран селски туризъм на територията на МИГ Балчик – Генерал Тошево.

Дейностите по подготвителния проект включваха:

1.            Стартиране на проекта;

2.            Информиране и публичност за стартиране на проекта;

3.            Подготовка и разработване на проект за транснационално сътрудничество;

4.            Провеждане на срещи - посещение на потенциалните партньори;

5.            Дейности по публичност и информираност относно междинните резултати от проекта;

6.            Провеждане на работна / информационна среща с он-лайн включване на партньорите по проекта;

7.             Дейности по публичност и информираност във връзка с приключването на проекта;

8.            Официално приключване на проекта;

9.            Координация на изпълнението на подготвителните дейности.

Резултатите от настоящия проект за подготвителни дейности са следните:

1. Подписано споразумение за партньорство;

2. Разработен проект за транснационално сътрудничество с който МИГ ще кандидaтсtва по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.

Бъдещият проект за сътрудничество Сдружението се очаква да доведе до следните резултати:

1. Разработване на маркетингов микс за интегриран туристически продукт за територията на МИГ;

2. Разработване на съвместен маркетинг с партньорите по проекта.

Дейностите в бъдещият проект за транснационално сътрудничество бяха уточнени с партньорите по проекта.   Партньори по проекта са:    Асоциация за развитие на селските райони Кампиня де Херес  и местна инициативна група Л'Алтра Романя (Gruppo Azione Locale L’Altra Romagna), Италия.

 При подготовката на проекта се търсеха МИГ, които оперират в сходни условия (близост до градски центрове и / или курорти с развит масов туризъм) с опит в мобилизирането на своите ендогенни ресурси за интегрирано предлагане на територията. Партньори, които да    предложат примери за диверсификация на дейностите на земеделските стопани от своите територии, включително в туристическите дейности, както и примери за хоризонтална и вертикална интеграция в хранителната верига. От  партньорите  очакваме да споделят опит и ноу-хау в разработването на техните територии в мултифункционални райони.

  • Община Балчик
  • Община Генерал Тошево